AntiSkid helpt

bij het vroegtijdig signaleren van problematisch middelengebruik, het begeleiden en hulp bieden aan vliegend en verkeersleiding personeel en het beschermen van de vliegveiligheid.

Direct hulp nodig?

AntiSkid helpt

bij het vroegtijdig signaleren van problematisch middelengebruik, het begeleiden en hulp bieden aan vliegend en verkeersleiding personeel en het beschermen van de vliegveiligheid.

Direct hulp nodig?

AntiSkid helpt

bij het vroegtijdig signaleren van problematisch middelengebruik, het begeleiden en hulp bieden aan vliegend en verkeersleiding personeel en het beschermen van de vliegveiligheid.

Direct hulp nodig?

Hoe werken we?

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn de basis waar wij als ASG aan moeten voldoen om goed te kunnen functioneren. Zonder die basis zullen we nooit meldingen ontvangen en zonder meldingen is er geen mogelijkheid om PMG in een vroeg stadium vast te kunnen stellen en zodoende hulp te kunnen bieden. Daarom hebben alle personen die werkzaamheden verrichten voor de Stichting Anti Skid Groep een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Wij zijn ons allemaal terdege bewust van de verantwoordelijkheid die dit met zich mee brengt.

VEILIG OM HULP VRAGEN
Wil niets meer of minder zeggen dat we jouw hulpverzoek geheel vertrouwelijk zullen behandelen en uitsluitend binnen de ASG zullen gebruiken. Ondanks dat het misschien niet zo voelt draagt het vragen om hulp er ontzettend aan bij om van (eventueel) Problematisch Middelen Gebruik af te komen zonder dat de desbetreffende werkgever hier direct bij betrokken is. Of het nu gaat om jezelf of een collega, wellicht een familielid of vriend, voel je vrij om veilig om hulp te vragen. De gegevens van een betrokken collega zullen goed beveiligd worden vastgelegd in een digitale omgeving. Behalve voor teamleden van de Stichting zijn ze niet openbaar en/of opvraagbaar, tenzij dit openbaar gemaakt dient te worden krachtens de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie. Uiteraard zal er ook in dan alles aan gedaan worden om de omvang van die openbaarmaking tot een minimum te beperken
ONS PROCES
We werken aan de hand van het volgende proces.

  • Identificatie
  • Interventie
  • Medische Evaluatie
  • Behandeling
  • Revalidatie
  • Nazorg

In het ASG hoofdproces staan de verschillende proces-stappen beschreven en daarnaast biedt het bijbehorende flowdiagram een schematische weergave van die stappen. Het is belangrijk om te benadrukken dat zowel het hoofdproces als ook het bijbehorende flowdiagram een zwart/wit benadering is van de “grijze” problematiek waar de ASG rond PMG mee te maken heeft. Mocht u behoefte hebben aan extra informatie dan kunt u het contact formulier invullen of één van de teamleden van het cabine team of cocpkit team via e-mail rechtstreeks benaderen.

Wat gebeurt er met een melding of een hulpvraag over Problematisch Middelen Gebruik (PMG)?

Meldingen kunnen in alle vormen voorkomen. De acties die door de Stichting ASG ondernomen worden op een melding zijn sterk afhankelijk van de validatie die door het ASG Team op de melding gedaan wordt.

Alle PMG hulpvragen of meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Meldingen zullen nooit zodanig gedetailleerd worden gedeeld met diegene waar de melding over gaat (betrokkene) dat deze terug te voeren is op de melder. Een hulpvraag/melding wordt gevalideerd door ten minste twee leden van het ASG Team en een in verslaving gespecialiseerde arts. Normaliter zullen er over een bepaalde betrokkene meerdere meldingen binnen moeten komen, alvorens de validatie zal leiden tot een interventie. Meerdere meldingen bieden immers meer garantie dat het inzetten van zorg een juiste keuze is en biedt de betrokken melders meer gezamenlijke bescherming van de anonimiteit. Indien echter op basis van één melding de zorg om de gezondheid van betrokkene dermate groot is en/of de vliegveiligheid op korte termijn ernstig in gevaar dreigt te komen, kan de ASG conform de statuten ook al op basis van één melding tot een interventie overgaan.

Tijdens een interventie zullen leden van het ASG Team een betrokkene actief benaderen en op de hoogte stellen van de aard van de meldingen en zijn/haar mogelijke PMG. Het doel van dit gesprek is de collega een helpende hand toereiken en hem/haar bijstaan in het oplossen van het mogelijke PMG probleem.

Voor een compleet overzicht van het gehele ASG proces van identificatie, validatie, medische evaluatie, behandeling, revalidatie tot aan nazorg verwijzen we u graag naar het hoofdproces en het bijbehorende flowdiagram.

Hoe ziet een behandeling van Problematisch Middelen Gebruik (PMG) er uit?

Een mogelijke behandeling zal te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de betreffende bedrijfsarts van betrokkene worden uitgevoerd. Naar gelang de mate van geconstateerde PMG bij betrokkene, zal een behandeling ofwel intern of op een meer ambulante wijze worden vorm gegeven. Tijdens dit traject van behandeling, revalidatie en nazorg zal de ASG een ondersteunende en begeleidende rol vervullen.

Mag een lid van personeel met Problematisch Middelen Gebruik (PMG) werken?

Europese- en nationale wet- en regelgeving verbiedt het acteren als vliegend personeel aan boord van een vliegtuig bij geconstateerd PMG. Het verbiedt echter ook vliegend personeel waarvan men het vermoeden heeft, door de fysieke gesteldheid, om deze te weerhouden van het actief acteren aan boord van een vliegtuig t.b.v. de algemene vliegveiligheid.
Artikelen die daartoe voor vliegend personeel relevant zijn, zijn Artikel 2-11 en 2-12 van de Wet Luchtvaart (www.wetten.nl).

Dit geldt ook voor eenieder die luchtverkeersdiensten verleent, luchthaveninformatie verstrekt of een grondstation of een mobiel station als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, bedient.

Waarom wordt een werkgever ingelicht als een betrokkene het ASG traject niet wil volgen?

Als een betrokkene het onmogelijk maakt of niet wenst geholpen te worden en het vermoeden van PMG blijft bestaan, dan zal de werkgever van dat feit op de hoogte moeten worden gesteld. PMG in combinatie met de vliegende functie aan boord van een verkeersvliegtuig is een risico voor de vliegveiligheid. Daarnaast leert de ervaring dat PMG niet vanzelf verdwijnt, het is een progressieve ziekte die in de ultieme fase uitmondt in verslaving. Iedereen heeft, zoals in de Wet Luchtvaart (www.wetten.nl) is vastgelegd, de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat de vliegveiligheid in gevaar wordt gebracht, ook in relatie tot een (vermoeden van) PMG. Daarom is ook de ASG verplicht, indien er een sterk vermoeden is van PMG en de desbetreffende collega niet wil meewerken, dit feit aan de werkgever bekend te maken, opdat de werkgever op dezelfde Artikelen 2-11 en 2-12 van de Wet Luchtvaart deze afweging kan maken.

PMG in combinatie met de vliegende functie aan boord van een verkeersvliegtuig of een andere veiligheidsgerelateerde functie in de luchtvaart is een risico voor de vliegveiligheid

MET WIE WERKEN WE
Alhoewel een eventuele behandeling, conform het ASG hoofdproces, op voordracht van de ASG Arts onder verantwoordelijkheid van de betreffende bedrijfsarts zal plaatsvinden, heeft de Stichting ASG toch overeenkomsten met de volgende behandelcentra: Castle Craig in Den Haag (en Schotland) en Solutions in Voorthuizen. De Stichting kiest nadrukkelijk voor behandelcentra waar tevens interne behandelprogramma’s van minimaal 28 dagen (conform de luchtvaartwetgeving) gebaseerd op het 12 stappen Minnesota model verzorgd kunnen worden. De bedrijfsarts bepaalt uiteindelijk, mede op aangeven van de ASG Arts, welke behandeling zinvol en geschikt is voor betrokkene. Dit kan zowel een interne opname als ook een meer ambulante opname inhouden. De ervaring heeft geleerd dat met name als er sprake is van verslaving een interne behandeling, vanwege het gestructureerde en overweldigende karakter, significant betere resultaten biedt voor het uiteindelijke herstel. U kunt meer informatie lezen over deze behandelcentra en de behandel-methoden op de websites van deze twee instellingen: » www.castlecraig.nl » www.solutions-center.nl Voor de daadwerkelijke bepaling of en in welke mate er sprake is van een Problematisch Middelen Gebruik, de zogenaamde expertise, wordt gebruik gemaakt van een gerenommeerd expertise bureau genaamd Wettstein & Peterse Expertise, oftewel WPEX. Meer informatie over dit expertise bureau kunt u lezen op de website: » www.wpex.nl