Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING STICHTING ANTISKID GROEP (ASG)
Dit is een privacyverklaring van Stichting Antiskid Groep, ASG, gevestigd te Badhoevedorp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58274014. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, doelmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden, conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij
a) b)
1.2 Wij
a) b) c) d) e)
1.3 Wij
a) b) c)
verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
onze website www.antiskid.nl bezoekt ten behoeve van een contact verzoek;
onze website www.antiskid.nl bezoekt ten behoeve van het deponeren van een klacht. verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
naam e-mailadres telefoonnummer inhoud melding inhoud klacht
kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
het contactverzoek op te volgen;
de melding in ontvangst te nemen en deze te verwerken conform Statuten en reglementen; de klacht in ontvangst te nemen en deze te verwerken conform Statuten en reglementen.
Note: Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens zullen door Stichting ASG niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
2. INFORMATIE
U kunt contact opnemen via contact@antiskid.nl voor:
a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.

3. BEVEILIGING VAN VERTROUWELIJKE GEGEVENS
Vertrouwelijke gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Daarbij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om de gegevens te beveiligen. Vertrouwelijke gegevens zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij vertrouwelijke informatie openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie. Stichting ASG zal zich tot het uiterste inspannen om de omvang van de openbaarmaking te beperken.
4. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.
a) Contactgegevens zullen worden verwijderd op het moment dat contact is gelegd en verder contact niet meer noodzakelijk wordt geacht;
b) Een melding zal, om gebruikt te kunnen worden conform Statuten en Reglementen, voor een periode van maximaal 10 jaar worden bewaard;
c) Een klacht zal bewaard worden zolang deze niet is afgehandeld conform Statuten en reglementen.
5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Stichting ASG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor een update. De laatste wijziging van dit privacyverklaring was op 11 september 2020.
-o0o-