FAQ’s

Hulp vragen bij Problematisch Middelen Gebruik (PMG)

Hoe kan een Problematisch Middelen Gebruik (PMG) hulpverzoek worden gedaan?

PMG kan op de volgende manieren worden gemeld:

  • Een mail sturen naar Contact@antiskid.nl
  • Bellen naar 020 893 29 98
  • Dit formulier op de site invullen
  • Een van de leden van het ASG-team benaderen

Waarom om hulp vragen bij Problematisch Middelen Gebruik (PMG)?

Omdat geen hulp vragen geen optie is!

Om hulp vragen bij gesignaleerde voorvallen met medicijnen, alcohol en/of drugs (MAD) van een collega, familielid of vriend is niet klikken of ‘iemand erbij lappen’, het getuigt juist van betrokkenheid en bezorgdheid. Betrokkenheid bij het functioneren en welzijn van een persoon en bezorgdheid over de negatieve gevolgen van PMG. Met een melding is betrokkene juist in staat om potentieel hulp te ontvangen, zonder kan iemand uiteindelijk op de één of andere manier tegen de lamp lopen met mogelijk desastreuse gevolgen van dien. Van het stuk lopen van de relatie, betrokken raken bij incidenten en ongevallen binnen of buiten de luchtvaart, tot aan het verliezen van zijn baan als hij/zij onder de invloed van medicijnen, alcohol of drugs zich aanmeldt voor een vlucht.

Geen hulp vragen is geen optie!

Wie kunnen er om hulp vragen?

Iedereen kan om hulp vragen; collega’s, vrienden, familie of anderen. Uiteraard kan je ook zelf de stap nemen en hulp vragen om van je Problematisch Middelen Gebruik (PMG) af te komen.

Waarom bij de stichting ASG om hulp vragen?

Een hulpverzoek aan ASG zal te allen tijde uitsluitend worden gebruikt met als doel het helpen van de betrokken betrokkene. De interne ASG processen waarborgen dat een betrokkene onder invloed van Medicijnen, Alcohol of Drugs (MAD) niet gaat werken.

ASG is een onafhankelijke Stichting die gericht is op het bieden van begeleiding en hulp aan vliegend of verkeersleidend personeel met een Problematisch Middelen Gebruik (PMG). Het melden bij ASG is veilig en het ASG proces naar herstel is onafhankelijk, transparant, zorgvuldig en effectief. Het behandeltraject bij de Stichting ASG is gericht op re-integratie als betrokkene.

Wat betekent ‘veilig’ om hulp vragen?

Veilig om hulp verzoeken wil zeggen dat jouw hulpverzoek bij de Stichting ASG geheel vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend binnen de Stichting ASG wordt gebruikt. Ondanks dat het anders kan voelen draagt een hulpverzoek er juist toe bij om jezelf of een collega, familielid of vriend(in) te helpen van zijn/haar eventuele PMG-probleem af te komen zonder dat de werkgever hierbij direct betrokken is.

Problematisch Middelen Gebruik (PMG)

Wat wordt verstaan onder Problematisch Middelen Gebruik (PMG)?

Onder PMG wordt verstaan de verslaving aan – en/of misbruik van middelen (Medicijnen, Alcohol en/of Drugs).

Wanneer is er sprake van een Problematisch Middelen Gebruik (PMG)?

Middelen gebruik wordt problematisch als een middel (medicijnen, alcohol en/of drugs) incidenteel of chronisch gebruikt wordt in een mate waarin er risico’s ontstaan voor de veiligheid (van betrokkene en/of anderen) en/of de gezondheid (van betrokkene). Bij alcoholgebruik, dat meestal sociaal geaccepteerd is, kan je spreken van een probleem als iemand afhankelijk is, dus moet doordrinken om zich prettig te voelen en bij stoppen onthoudingsverschijnselen krijgt. Ook zie je dan dat betrokkene steeds meer van het middel nodig heeft, door toename van tolerantie, om hetzelfde effect te bereiken. Iemand die met een paar promille in zijn bloed nog in staat is normaal te functioneren heeft dus een significant groter probleem dan degene die daarmee een laveloze indruk maakt. Maar je hebt ook ‘Binge’ drinken (‘Binge’ is het Engelse woord voor ‘fuif’): het in korte tijd zeer veel alcohol drinken afgewisseld met periodes van onthouding. Onderzoek toont aan dat 10% van de bevolking van 12 jaar en ouder een zware drinker is (één of meer dagen per week > 6 glazen per dag). Voor vliegend personeel is de inschatting dat dit percentage op zo’n 3% ligt.

Voor verder informatie rond verslaving zie:

www.alcoholinfo.nl
www.trimbos.nl
www.nationaalkompas.nl
www.jellinek.nl
www.addiction-solutions.nl
www.u-centre.nl

Over de Stichting ASG

Waar staat ASG voor?

De Stichting Anti Skid Groep (ASG) is een onafhankelijke stichting gericht op het bieden van begeleiding en hulp aan vliegend of verkeersleidend personeel met een Problematisch Middelen Gebruik (PMG). De stichting ontleent haar naam aan het anti-blokkeer(=anti-skid)-systeem van moderne verkeersvliegtuigen dat doorglijden op een natte baan voorkomt.

Waarom is de stichting ASG opgericht?

De Antiskid Groep (ASG) bestaat voor vliegers al sinds eind jaren 70 en heeft tot aan de oprichting van de Stichting ASG gediend onder de vleugels van het Onafhankelijk Vertrouwensteam Burgerluchtvaart (OVB). Twee primaire zaken hebben ertoe geleid dat de ASG uiteindelijk een zelfstandige stichting is geworden. Enerzijds zullen door de samenwerkingsovereenkomsten meldingen rond PMG, die voorheen op diverse plekken neergelegd konden worden, samenkomen bij de ASG. Hierdoor bestaat er een substantieel grotere kans dat een collega met een mogelijk PMG eerder geïdentificeerd wordt en indien nodig passende hulp krijgt aangeboden. Anderzijds zorgt het ervoor dat fondsen aangetrokken kunnen worden, wat de professionaliteit en daarmee de effectiviteit van de huidige aanpak van Problematisch Middelen Gebruik (PMG) onder vliegend of verkeersleidend personeel kan verbeteren. Met de Stichting ASG is een onafhankelijke entiteit gecreëerd die de preventie, identificatie en behandeling van PMG onder vliegend of verkeersleidend personeel coördineert. De werkwijze van de Stichting ASG is gebaseerd op het Amerikaanse HIMS-model (Human Intervention Motivation Study, zie www.himsprogram.com). HIMS coördineert al jaren zeer succesvol de behandeling van Amerikaanse vliegers met PMG.

Wat is de Mission Statement van de Stichting ASG?

De Stichting ASG coördineert de identificatie, medische evaluatie, behandeling, revalidatie en nazorg van vliegend of verkeersleidend personeel met Problematisch Middelen Gebruik (PMG). Het is een samenwerking van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding en aangesloten beroepsverenigingen/vakbonden gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (MinIenM), met als doel verhoging van de vliegveiligheid en carrièrebehoud.

De momenteel aangesloten organisaties
Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) KLM Cityhopper (KLC), Martinair en Transavia
Lucht verkeersleiding Nederland
VNV: Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers
OVB: Onafhankelijk Vertrouwensteam Burgerluchtvaart
FNV Cabine
VNC: Verenigd Nederlands Cabinepersoneel
LVNL: Luchtverkeersleiding Nederland
VNLG: Vereniging het Nederlands Luchtverkeersleiders Gilde

Wie participeren in de Stichting ASG?

In het bestuur van de stichting nemen deel:
Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) KLM Cityhopper (KLC), Martinair en Transavia
Lucht verkeersleiding Nederland
VNV: Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers
OVB: Onafhankelijk Vertrouwensteam Burgerluchtvaart
FNV Cabine
VNC: Verenigd Nederlands Cabinepersoneel
VNLG: Vereniging het Nederlands Luchtverkeersleiders Gilde.

In het kader van de verhoging van de luchtvaartveiligheid wordt de Stichting gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (MinIenM). Het is het doel van de Stichting om in de toekomst het werkterrein verder uit te breiden.

Wie zijn de leden van het ASG-team?

Het ASG Team bestaat uit collega's uit de eigen beroepsgroep en een in verslaving gespecialiseerde arts. Deze collega’s zijn lid geworden van het team uit betrokkenheid en zijn getraind in de opvang en begeleiding van vliegers met PMG. Het ASG Team is dus: ‘voor collega's, door collega's’.

Wat zijn de taken en bevoegdheden van het ASG-bestuur?

Het bestuur heeft een toezichthoudende taak op de werkzaamheden die door personen, werkzaam namens de Stichting, plaatsvinden en heeft, tenzij dit voor het functioneren van de stichting strikt noodzakelijk is, geen inhoudelijke kennis van de individuele ASG trajecten noch van de personen die dit betreft.

Hoe kan een klacht ingediend worden?

Stichting ASG tracht onder alle omstandigheden zeer zorgvuldig te opereren, toch kan het zijn dat er bepaalde zaken niet goed zijn gegaan of wellicht voor verbetering vatbaar zijn. Het huishoudelijk reglement kent een bezwaarprocedure. De bezwaarprocedure omvat een medisch inhoudelijke klachtenprocedure en een reguliere klachtenprocedure. Voor reguliere klachten, dus niet medisch inhoudelijk van aard, kunt u hier een klachten formulier invullen. Ook is het mogelijk om hierover een brief te sturen, de contact gegevens van de Stichting ASG staan op deze pagina. De Stichting ASG zal u conform het huishoudelijk reglement en de klachtenregeling binnen de gestelde termijn een eerste reactie sturen.

Proces Stichting ASG

Wat gebeurt er met een melding of een hulpvraag over Problematisch Middelen Gebruik (PMG)?

Meldingen kunnen in alle vormen voorkomen. De acties die door de Stichting ASG ondernomen worden op een melding zijn sterk afhankelijk van de validatie die door het ASG Team op de melding gedaan wordt.

Alle PMG hulpvragen of meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Meldingen zullen nooit zodanig gedetailleerd worden gedeeld met diegene waar de melding over gaat (betrokkene) dat deze terug te voeren is op de melder. Een hulpvraag/melding wordt gevalideerd door ten minste twee leden van het ASG Team en een in verslaving gespecialiseerde arts. Normaliter zullen er over een bepaalde betrokkene meerdere meldingen binnen moeten komen, alvorens de validatie zal leiden tot een interventie. Meerdere meldingen bieden immers meer garantie dat het inzetten van zorg een juiste keuze is en biedt de betrokken melders meer gezamenlijke bescherming van de anonimiteit. Indien echter op basis van één melding de zorg om de gezondheid van betrokkene dermate groot is en/of de vliegveiligheid op korte termijn ernstig in gevaar dreigt te komen, kan de ASG conform de statuten ook al op basis van één melding tot een interventie overgaan.

Tijdens een interventie zullen leden van het ASG Team een betrokkene actief benaderen en op de hoogte stellen van de aard van de meldingen en zijn/haar mogelijke PMG. Het doel van dit gesprek is de collega een helpende hand toereiken en hem/haar bijstaan in het oplossen van het mogelijke PMG probleem.

Voor een compleet overzicht van het gehele ASG proces van identificatie, validatie, medische evaluatie, behandeling, revalidatie tot aan nazorg verwijzen we u graag naar het hoofdproces en het bijbehorende flowdiagram.

Hoe ziet een behandeling van Problematisch Middelen Gebruik (PMG) er uit?

Een mogelijke behandeling zal te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de betreffende bedrijfsarts van betrokkene worden uitgevoerd. Naar gelang de mate van geconstateerde PMG bij betrokkene, zal een behandeling ofwel intern of op een meer ambulante wijze worden vorm gegeven. Tijdens dit traject van behandeling, revalidatie en nazorg zal de ASG een ondersteunende en begeleidende rol vervullen.

Mag een lid van personeel met Problematisch Middelen Gebruik (PMG) werken?

Europese- en nationale wet- en regelgeving verbiedt het acteren als vliegend personeel aan boord van een vliegtuig bij geconstateerd PMG. Het verbiedt echter ook vliegend personeel waarvan men het vermoeden heeft, door de fysieke gesteldheid, om deze te weerhouden van het actief acteren aan boord van een vliegtuig t.b.v. de algemene vliegveiligheid.
Artikelen die daartoe voor vliegend personeel relevant zijn, zijn Artikel 2-11 en 2-12 van de Wet Luchtvaart (www.wetten.nl).

Dit geldt ook voor eenieder die luchtverkeersdiensten verleent, luchthaveninformatie verstrekt of een grondstation of een mobiel station als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, bedient.

Waarom wordt een werkgever ingelicht als een betrokkene het ASG traject niet wil volgen?

Als een betrokkene het onmogelijk maakt of niet wenst geholpen te worden en het vermoeden van PMG blijft bestaan, dan zal de werkgever van dat feit op de hoogte moeten worden gesteld. PMG in combinatie met de vliegende functie aan boord van een verkeersvliegtuig is een risico voor de vliegveiligheid. Daarnaast leert de ervaring dat PMG niet vanzelf verdwijnt, het is een progressieve ziekte die in de ultieme fase uitmondt in verslaving. Iedereen heeft, zoals in de Wet Luchtvaart (www.wetten.nl) is vastgelegd, de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat de vliegveiligheid in gevaar wordt gebracht, ook in relatie tot een (vermoeden van) PMG. Daarom is ook de ASG verplicht, indien er een sterk vermoeden is van PMG en de desbetreffende collega niet wil meewerken, dit feit aan de werkgever bekend te maken, opdat de werkgever op dezelfde Artikelen 2-11 en 2-12 van de Wet Luchtvaart deze afweging kan maken.

PMG in combinatie met de vliegende functie aan boord van een verkeersvliegtuig of een andere veiligheidsgerelateerde functie in de luchtvaart is een risico voor de vliegveiligheid

Overig

Mijn maatschappij is (nog) niet aangesloten bij de Stichting ASG; kan ik wel om hulp vragen?

Ja, dat kan. De Stichting zal zich maximaal inspannen om – binnen haar mogelijkheden – al het vliegend personeel werkzaam bij Nederlandse Luchtvaartmaatschappijen of actief in de Nederlandse luchtvaart met PMG te helpen.